Late Middle Pleistocene Harbin cranium represents a new Homo species

Bibliographic Collection: 
APE
Publication Type: Journal Article
Authors: Ji, Qiang; Wu, Wensheng; Ji, Yannan; Li, Qiang; Ni, Xijun
Year of Publication: 2021
Journal: The Innovation
Publication Language: eng
ISBN Number: 2666-6758
Notes:

doi: 10.1016/j.xinn.2021.100132

DOI: https://doi.org/10.1016/j.xinn.2021.100132
Export: